Celebration Study & Prayer 19:00 – 21:00, Amsterdam Theme: Manifestation of the Kingdom